Stadgar för Föreningen Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

Stadgar antogs den 15 februari 1991. Stadgarna har omarbetats och antagits några gånger och senast den 23 april 2022. *) se notering sist på sidan.

§ 1 Föreningen

Föreningens namn är Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3 Ändamål

Den ideella föreningen Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation och samhällsaktör som på kristen grund verkar utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Hjärta till Hjärta ska bekämpa fattigdom, diskriminering och utanförskap för såväl enskilda individer som gemenskaper.

Genom bland annat försäljning samt insamling av gåvor och bidrag ska föreningen, utan eget vinstintresse, driva sociala företag samt finansiera sociala, humanitära och arbetsintegrerande insatser, i Sverige och internationellt.   

Hjärta till Hjärta ingår samarbeten som bidrar till ett ömsesidigt lärande och där den gemensamma målsättningen är att verka för medmänskliga och hållbara samhällen där varje människa kan leva ett värdigt liv.

§ 4 Medlemskap

Som medlem i föreningen välkomnas den som delar föreningens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och att alla människor omfattas av samma mänskliga rättigheter. Medlem ska efter bästa förmåga på olika sätt regelbundet stödja föreningens verksamhet.

§ 5 Årsmöte

Föreningen ska hålla årsmöte före utgången av april månad.

Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen minst en månad före mötet.

§ 5.1 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

a. Val av mötesfunktionärer.

b. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

c. Föredragning av revisionsberättelse.

d. Fastställande av resultat- och balansräkning.

e. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktor.

f. Fastställa antalet ledamöter i styrelsen.

g. Val av styrelseledamöter.

h. Val av ordförande för förening och styrelse.

i.  Val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag samt två  

    förtroendevalda revisorer.

j.  Val av ledamöter till valberedning.

k. Behandling av motioner. l.  Övriga ärenden.

§ 5.2 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna utses av årsmötet. Det åligger valberedningen att till årsmötet föreslå styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag ska alltid delges medlemmarna minst 14 dagar före årsmötet.

§ 5.3 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Tid, plats och ärende ska offentliggöras av styrelsen senast en månad före det extra årsmötet.

§ 6 Styrelsen

§ 6.1 Sammansättning

Föreningen väljer vid sitt årsmöte en styrelse bestående av ordförande samt sex till åtta ledamöter. Mandattiden för ledamöter i styrelsen är normalt två år. Omval kan ske. Ordförande väljs för ett år i taget.

§ 6.2 Styrelsens uppgifter och behörighet

Det åligger styrelsen

– att verkställa årsmötets beslut

– att svara för föreningens verksamhet och förvaltning av dess medel

– att tillse att räkenskaperna förs enligt god redovisningssed

– att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för styrelsen

– att bereda inkomna motioner och frågor till föreningens årsmöte

– att fastställa attest- och delegationsordning

– att tillsätta och entlediga verkställande direktor

– att fastställa verksamhetsplan, leda föreningens verksamhet och främja dess utveckling.

§ 6.3 Rätt att anskaffa samt avyttra, inteckna och belåna egendom

Styrelsen äger rätt att anskaffa samt avyttra, inteckna och belåna föreningens egendom. Styrelsen kan även besluta om att ge och ta emot gåvor och donationer.

§ 6.4 Jäv

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut eller handlägga frågor där personligt intresse föreligger. Det åligger styrelseledamot att informera styrelsen om förhållanden som kan medföra att ledamoten betraktas som jävig.

§ 6.5 Beslut

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.             
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 7 Firmateckning

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av de som styrelsen utser som särskilda firmatecknare.

§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Räkenskaper och förvaltning

Föreningens räkenskaper ska senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna. Styrelsen ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse som även innefattar den ekonomiska förvaltningen. Verksamhetsberättelsen ska vara tillgänglig för revisorerna samtidigt som räkenskaperna.

Verksamhets- och revisionsberättelserna ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§ 10 Gåvor

Föreningens verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom gåvor och donationer, frivilliga avgifter, Second Hand-försäljning, samt bidrag från samverkande organisationer och myndigheter.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dess stadgar ska godkännas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska skriftligen ha inkommit till styrelsen minst två månader i förväg. Det åligger styrelsen att bereda förslag till stadgeändring och lägga in dessa i dagordningen för årsmötet.

§ 12 Upplösning

Upplösning av föreningen ska godkännas i beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett årsmöte. Mellan de två mötena ska det vara en tidsperiod om minst 6 månader. Beslut om upplösning ska fattas med minst två tredjedels majoritet.

I händelse av föreningens upplösning, ska befintliga tillgångar användas till liknande insatser som de som föreningen gjort.

*) Stadgarna antogs den 15/2 1991 och har ändrats den 24/3 2006, den 20/3 2013, den 23/4 2016, den 29/4 2017. Den senaste omarbetade versionen av stadgarna antogs den 23/4 2022.