Hjärta till Hjärta har startat ett långsiktigt biståndsprojekt för människorna i ett område i mellersta Rumänien. Tanken är att vi på sikt ska hjälpa till att lyfta de drygt 4000 människorna som bor i området ur fattigdom och utanförskap. Genom ett nära samarbete med den rumänska organisationen Somebody Cares Romania som har arbetat i området sedan 2002 får barn i årskurs 1-4 läxhjälp och stödundervisning samt ett mål mat. Ungdomarna i gymnasiet får skolbussen betald. En socionom har anställts vilket är en förutsättning för att Somebody Cares ska kunna fortsätta med sin sociala verksamhet. En del vuxna och barn i området har fått hjälp med sjukvård.

I en kommun i Rumänien har Hjärta till Hjärta, under ett års tid, bidragit till att 115 familjer har fått äganderätt till sina bostäder, att i princip alla barn som inte börjat i skolan eller som hoppat av den i förtid har fått komma in i eller tillbaka till skolan. Dessutom har man erbjudit alla vuxna upp till 65 års ålder att lära sig läsa, skriva och räkna.

Vi har varit med och dragit igång ett projekt som främjar den ekonomiska utvecklingen i kommunen. De lokala grönsaksproducenterna har fått stöd att starta en förening. Genom samarbete kring inköp och en organiserad avsättning för produkterna kan varje producent fortsätta att vara sin egen men får samtidigt del av fördelarna av att samarbeta. På grund av den positiva utvecklingen i kommunen har migrationen minskat och migranter börjar att återvända från rikare delar av Europa.

Tillsammans med kommunen i en stad i södra Rumänien drev vi en primärvårdsklinik som servade 7000 invånare i ett slumkvarter. Under en övergångsperiod betalade kommunen driftkostnaderna och vi betalade lönerna för de anställda. Numera drivs kliniken helt med pengar från kommunen. På kliniken får oförsäkrade primärvård och kunskap kring hälsofrågor med särskilt fokus på barn- och mödrahälsa.

Vi arbetar även i Buzau. I samarbete med Choice for Children från Borås stödjer vi ett After School-projekt med läxläsning och skollunch för de yngre. De äldre erbjuds stödundervisning för att uppnå grundskolekompetens och yrkesskoleutbildning. Vi projekterar även jobbskapande insatser inom olika områden för att öka försörjningsmöjligheterna för utsatta EU-medborgare. Tillsammans med kommunen diskuteras ett mer omfattande projekt för bättre bostäder och infrastruktur i de romska bosättningarna.

Vi planerar för att starta upp ett socialt företag i den rumänska orten Valea Seaca tillsammans med stödgruppen Gnosjö/Cucova-hjälpen. Borgmästaren har gett oss löfte om upplåtande av kommunal mark där en fabrik kommer att byggas. Förhoppningen är att ett antal personer ska få arbete med att tillverka specialdesignade trådkrokar för den svenska marknaden. Krokarna har designats av Jon Eliasson.

Äldreprojektet

Gamla människor får hemtjänst, det vill säga besök, hjälp med mat, kläder, personlig hygien, utgifter och annat. Det är en mycket viktig social verksamhet då de flesta är helt utlämnade och saknar anhöriga. Det finns inget skyddsnät för gamla och alldeles för få vårdplatser i landet. Varje vinter fryser gamla ihjäl på Bukarests gator. I miljonstaden finns endast ett fåtal ålderdomshem. Vi arbetar tillsammans med den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärta.

Familjestöd

Fattiga rumänska familjer får genom den här verksamheten hjälp till självhjälp; skolavgifter, bostad, försörjning och så vidare. Tillsammans med familjen försöker vi hitta lösningar på de ekonomiska problemen. När familjen kan stå på egna ben kan vi gå vidare och hjälpa andra. Vår samarbetspartner, den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärta, med flertalet socialarbetare ser till att rätt hjälp når rätt familj, i samråd med de sociala myndigheterna.

Linheart

Den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärtas kommersiella bolag driver Second Handverksamhet och grossistförsäljning till andra Second Handaffärer i Caransebes. De köper vårt överskott av kläder och prylar mot kostnadstäckningen. De sorterar, fräschar upp och säljer sedan varorna. Överskottet tillfaller i sin helhet den rumänska organisationen. Tack vare projektet kan vi erbjuda flera av de fattiga arbete. Istället för att de passivt tar emot hjälp, får de en anställning. Följden av det blir att de får mer att leva av per månad, blir sjukförsäkrade, får rätt till pension med mera. Framförallt får de bättre självkänsla och kan känna stolthet i att klara sig själva. Vår förhoppning är att stiftelsens sociala verksamhet (hemtjänst och familjestöd) helt ska försörjas av Linheart’s vinst utan ekonomiskt stöd från Hjärta till Hjärta, Sverige.

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se