Inledning

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Hjärta till Hjärta. Med integritetspolicyn vill vi visa hur vi hanterar personuppgifter, hur Hjärta till Hjärta tillvaratar din rätt till skydd av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Policyn är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på Hjärta till Hjärta som personuppgiftsansvarig men också efter de krav vår branschorganisation FRII ställer på sina medlemmar.

(Läs om GDPR hos www.dataskyddsinspektionen.se)

Hjärta till Hjärtas uppgift är att bistå utsatta och fattiga människor i främst östra Europa genom olika sociala projekt tillsammans med utvalda samarbetspartners i mottagarländerna. Det gör vi genom ekonomiskt samt materiellt stöd. Hjärta till Hjärta får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, föreningar och företag. Relationen – informationen och kommunikationen – med våra givare, enstaka som återkommande, är därför helt avgörande för att vi ska kunna uppfylla vår uppgift.

Vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta (822002-0187) vilket innebär att det är Hjärta till Hjärtas styrelse som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Insamling av personuppgifter

Dina personuppgifter samlar vi in via olika kanaler, t ex:

1. Du blir medlem i Hjärta till Hjärta och lämnar uppgifter för att vi ska hantera ditt medlemskap.

2. Du ger en gåva till oss via någon av våra insamlingskanaler; bg, pg, kortbetalning hemsida eller swish.

3. Du lämnar medgivande/tecknar avtal för autogiro/månadsgivande per post, per e-post eller personligen.

4. Du bokar hämtning av materiella gåvor eller leverans av köpta varor i Hjärta till Hjärtas Second

Hand-butiker.

5. Du ansöker om att få ta vårt nyhetsbrev Hjärtat.

6. Du träffar representanter från Hjärta till Hjärta och lämnar dina uppgifter till oss.

7. Du blir medarbetare. Se separat information om

Vi köper inte in personuppgifter från företag som säljer adresser i marknadsföringssyfte.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss –

oftast rör det sig om följande uppgifter:

namn, personnummer/födelsedatum, adress, telefonnummer, kön, län, kommun

Om andra personuppgifter kan komma att behöva samlas in informeras den registrerade om det.

Information om hur Hjärta till Hjärta behandlar personuppgifter och varför

Medlem i Hjärta till Hjärta

I samband med att du betalar in din medlemsavgift i föreningen Hjärta till Hjärta registrerar vi dina kontaktuppgifter (adress, telefon, mobil, e-post) samt personnummer i vårt givarregister. Vi gör det för att kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig som medlem. Uppgifterna använder vi för att kunna hålla kontakten med dig, informera om föreningen och dess arbete, som underlag för att rapportera in

nödvändig statistik till Svensk Insamlingskontroll bl a och för att hålla dina kontaktuppgifter aktuella. Du har när som helst rätt att begära rättelse, begränsning eller avpersonifiering av dina personuppgifter, se avsnittet nedan med samma namn. Är du inaktiv 36 månader efter senaste aktivitet sparas endast dina personuppgifter efter samtycke. Personuppgifter korrigeras och uppdateras när du själv meddelar adressändring eller annan förändring. Hjärta till Hjärta har ingen automatisk uppdateringstjänst.

Givare (ekonomisk) till Hjärta till Hjärta

När Du ger ekonomiska gåvor till Hjärta till Hjärta registrerar vi dina kontaktuppgifter (adress, telefon, mobil, e-post), personnummer/födelsedata samt kön, län och kommun i vårt givarregister. Vi gör det för att kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig som givare. Vi säkerställer på så vis att pengagåvan registreras på rätt person och till rätt ändamål. Uppgifterna används för att vi ska kunna hålla kontakten med dig som givare, ge god service och för att du ska få information om vad gåvorna används till, för nyheter och förändringar i verksamheten. Dessutom hjälper det oss att analysera

givarebeteenden i marknadsföringssyfte eller för att skicka information av generell eller riktad karaktär.

Du har när som helst rätt att begära rättelse, begränsning eller avpersonifiering av dina personuppgifter, se avsnittet nedan med samma namn. Är du inaktiv 36 månader efter senaste aktivitet sparas endast dina personuppgifter efter samtycke.

Personuppgifter korrigeras och uppdateras när du själv meddelar adressändring eller annan förändring. Hjärta till Hjärta har ingen automatisk uppdateringstjänst.

Givare (materiellt) till Hjärta till Hjärta

När Du bokar en hämtning av saker som Du vill skänka till Hjärta till Hjärta registrerar vi namn på den som bokar hämtningen, adress där sakerna ska hämtas samt ett telefonnummer, vanligtvis den som ringer eller ev. annan person som kommer att finnas på plats på adressen. Vi noterar också vad givaren vill skänka.

Personuppgifterna noterar vi för att vi ska kunna utföra hämtningsuppdraget – fullgöra vårt avtal och

ge god service gentemot dig. Telefonnummer för att vi ska kunna meddela oss när vi är på väg eller om vi behöver nå givaren av annan anledning.

Vi sparar uppgifterna på skyddad plats i så många månader vi finner lämpligt då det ibland uppstår situationer då vi behöver se uppdraget eller nå givaren. Därefter avpersonifieras uppdragen.

Prenumerant Nyhetsbrevet Hjärtat

När du avtalar med oss om att få Nyhetsbrevet Hjärtat skickat till dig registrerar vi dina kontaktuppgifter (adress, telefon, mobil, e-post), personnummer/födelsedata samt kön, län och kommun för att vi ska kunna fullgöra avtalet och ge god service. Vi säkerställer på så vis att nyhetsbrevet Hjärtat kommer till rätt person. Dessutom hjälper det oss att analysera prenumerantbeteenden i marknadsföringssyfte eller för att skicka information av generell eller riktad karaktär. Du har när som helst rätt att begära rättelse, begränsning eller avpersonifiering av dina personuppgifter, se avsnittet nedan med samma namn. Efter 36 månader får du frågan om fortsatt prenumeration och personuppgifter sparas endast efter ditt samtycke. Personuppgifter korrigeras och uppdateras när du själv meddelar adressändring eller annan förändring. Hjärta till Hjärta har ingen automatisk uppdateringstjänst.

Resenär med Hjärta till Hjärta

När du bokar in dig på en av våra resor registrerar vi nödvändiga personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal så att du kan resa med oss på ett säkert sätt och ge god service. Uppgifterna sparas så länge som vi anser att de behövs eller som vi kommer överens om.

Deltagande i evenemang

När du anmäler dig till något evenemang som Hjärta till Hjärta arrangerar registrerar vi dina kontaktuppgifter för att fullgöra vårt avtal gentemot dig och ge god service. Uppgifterna sparar så länge som det särskilda evenemanget kräver eller som vi kommer överens om.

Medarbetare

När du är eller blir medarbetare i någon form hos Hjärta till Hjärta finns ett särskilt dokument:

Information om personuppgiftsbehandling – medarbetare.

Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Hjärtat till Hjärta kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut personuppgifter som samlas in. Personuppgifter kan lämnas ut till externa företag som behandlar personuppgifter för Hjärta till Hjärtas räkning, exempelvis företag som utför leveranstjänster. Företagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Hjärta till Hjärta har instruerat dem om.

Om Hjärta till Hjärta behöver lämna ut personuppgifter i annat syfte än nämnt ovan upplyses den registrerade om det.

Var behandlas dina personuppgifter?

Hjärta till Hjärta lagrar personuppgifter inom EU/EES eller Sverige.

Dina rättigheter som registrerad

Säg nej till utskick (direktmarknadsföring)

Om du inte vill att Hjärta till Hjärta skickar nyhetsbrev, annan information eller kontaktar dig med givaruppmaningar etc. hör av dig till Hjärta till Hjärta:  info@hearttoheart.se eller ring 013-12 46 11

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Hjärta till Hjärta behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag).

Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till

Hjärta till Hjärta Personuppgifter Box 1235

581 12 Linköping

Eller personuppgifter@hearttoheart.se

Registerutdrag skickas alltid till din folkbokföringsadress

Rättelser, begränsningar och radering

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller begränsad behandling. Du kan också begära att få dina personuppgifter avpersonifierade. I vissa fall kan det vara så att vi inte kommer att kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi att informera dig om varför.

Rätt till dataportabilitet

Du som registrerad har enligt Dataskyddsförodningen rätt att få ut och överföra dina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. Hjärta till Hjärta gör det under förutsättning att det vi klarar den tekniska förutsättning som krävs.

Återkalla samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Kontakta oss via personuppgifter@hearttoheart.se för mer information.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen föredrar vi

att du först kontaktar oss  personuppgifter@hearttoheart.se. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i detta fall Integritetsskyddsmyndigheten.

Behandling av barns personuppgifter

Hjärta till Hjärta samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga mer än då det behövs för att vi

ska kunna fullgöra vårt avtal – exempelvis praktikelever.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under (16 år) som har lämnat personuppgifter till Hjärta till Hjärta kan du kontakta oss via personuppgiftter@hearttoheart.se om du vill få information, registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifterna.

Information om kakor (cookies) och annan teknik

Information om hur Hjärta till Hjärta använder kakor och annan liknande teknik ska alltid hållas uppdaterad på hemsidan.

Säkerhetsåtgärder

Hjärta till Hjärta vidtar det tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Förändringar av integritetspolicy

Om den här policyn ändras kommer Hjärta till Hjärta att publicera den justerade integritetspolicyn på hearttoheart.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om förändringarna är viktiga kan vi välja att informera dig på annat sätt, exempelvis via e-post eller genom meddelande på www.hearttoheart.se.

Tack för att du tog dig tid att läsa Integritetspolicyn.

Har du frågor eller synpunkter angående den – kontakta personuppgifter@hearttoheart.se eller

Hjärta till Hjärta Personuppgifter Box 1235

581 12 Linköping