fbpx

Gemensam ståndpunkt efter resan till Rumänien oktober 2014

Den 26-29 oktober åkte en delegation med representanter från Hjärta till Hjärta, Linköpings Stadsmission, Svenska Kyrkan och Linköpings kommun på en gemensam resa till Rumänien. Syftet med resan var att få kunskap om hur hemsituationen för de utsatta EU-medborgare som kommer till Linköping ser ut samt att hitta möjliga vägar till samarbete i Rumänien.

På resan besökte vi ett antal byar varifrån personer som kommer till Linköping har sitt ursprung. Delegationen besökte även ett antal projekt för utsatta personer, främst romer, i Rumänien. Resan har inneburit att vi fått se och uppleva hur situationen ser ut för de utsatta EU-medborgare som kommer till Linköping. Detta har gett oss en större förståelse för den fattigdom, den strukturella diskriminering och det utanförskap som gör att dessa människor nödgas att lämna sina hem och sina familjer. Vi har även fått se vad det innebär för de barn som lämnas kvar hemma att vara utan sina föräldrar, men även vad det kan betyda för dessa individer att hitta inkomster. Vi har därtill fått se bevis på de goda krafter som finns i Rumänien och de lyckade insatser som görs, likväl som vi har mött fördomar och nidbilder mot främst den romska befolkningen.

Vi anser att det optimala vore om ingen människa på grund av fattigdom, strukturell diskriminering eller utanförskap kände sig tvingade att lämna sitt hemland för att tigga pengar på gatorna i Linköping i syfte att försörja sin familj. Här behövs insatser på plats i Rumänien både i form av fattigdomsbekämpning, utbildning samt attitydförändringar. Dessa insatser måste ske tillsammans med de människor som det gäller med syfte att skapa möjligheter för dem att få makt och inflytande över sin situation och då ges möjlighet att forma sina egna liv. Hjärta till Hjärta har kontakter och planer på fler samarbeten med organisationer i Rumänien som arbetar för dessa frågor. Detta gäller både i projektform men även på ett mer strukturellt plan gällande t.ex. möjligheter att söka EU-medel. Den svenska ambassaden vill bevaka och underlätta denna fråga på olika sätt, här kommer Hjärta till Hjärta att föra vidare diskussioner. Det seminarium som hölls på svenska ambassaden, besöktes av Norges, Finlands, Frankrikes, Österrikes, Nederländernas och Englands ambassader samt statssekreterare Cezar-Radu Soare, Ministeriet för regional utveckling och offentlig administration var även den ett sätt att lyfta frågan. På seminariet blev det även tydligt att frågan inte bara har olika möjliga lösningar utan även olika problembeskrivningar något som är av stor vikt att ha med sig i det fortsatta arbetet.

Vi är överrens om att de människor som kommer till Linköping ska bemötas med värdighet och respekt och att insatser ska göras för att lindra den nöd som de utsätts för. Att bemötas med värdighet, att få tak över huvudet samt att slippa svälta är basala mänskliga rättigheter. Här finns ”Crossroads” som Linköpings Stadsmission driver tillsammans med kyrkor, församlingar och Tinnerökliniken, med stöd av Linköpings kommun. Crossroads har tre delar: ett härbärge med sovplatser under de kalla månaderna, lunchservering samt rådgivning. Som en del av rådgivningen via Crossroads och med stöd från de kontakter som Hjärta till Hjärta har ska man även kunna arbeta med att möjliggöra för de personer som vill återvända hem. De samarbeten som förhoppningsvis kan komma igång i Rumänien antas kunna underlätta ett återvändande. Rådgivningen ska dock även ge stöd till de individer som ser möjligheter till att stanna och arbeta i Sverige.

Det finns utsatta EU-medborgare i nästan alla orter i Sverige och kommuner runt om i landet har valt att hantera frågan på olika sätt. Många kommuner känner sig villrådiga kring vad man får, kan och bör göra. Linköpings kommun kommer att tillsammans med SKL och andra partners att i början av 2015 anordna en konferens för att sprida erfarenheter från resan samt det övriga arbete som sker i kommunen men även för att lyfta frågan vidare. I spridningsarbetet har Hjärta till Hjärta även upparbetade kontakter med t.ex. Dagens Nyheter.

Lösningen på frågan om utsatta EU-medborgare går inte att finna hos en enskild aktör eller kommun, inte heller i Sverige eller Rumänien. Vi tror dock att vi tillsammans kan arbeta på det sätt som beskrivs ovan för att minska lidande och istället skapa möjligheter. Hjärta till Hjärta, Linköpings Stadsmission och Linköpings kommun avser fortsätta diskussioner och dialog om hur vi kan fortsätta att samarbeta och utbyta erfarenheter i den här frågan även framöver.

Linköping den 30 oktober 2014

Linköpings kommun
Hjärta till Hjärta
Linköpings Stadsmission

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge