fbpx

Hjärta till Hjärtas biståndsinsatser under 2017

Hjärta till Hjärta har under 2016 ökat insatserna för fattigdomsbekämpning och inkludering av utsatta grupper som på grund av funktionshinder, etnicitet, ålder eller av andra anledningar hamnat i utanförskap och misär. Det materiella biståndet når våra samarbetspartners och samtidigt har vi utvecklat strukturomvandlande insatser. Detta gäller till exempel rätten till sin egen mark och avsaknaden av id-handlingar.

Under 2016 har en del gåvor använts som delfinansiering i projekt med stora biståndsmedel. Detta leder till att våra medel förmeras och insatserna blir mer omfattande. Vi kommer att söka fler sådana lösningar i kommande insatser. Vi ser många nya utmaningar och möjligheter att skapa förändring. Detta måste ske i samverkan med lokala samarbetspartners som sätter den enskilda människan i centrum. Med Ditt stöd kan vi ge den enskilda människan resurser att förändra sin situation. Tillsammans kan vi aktivt och effektivt bekämpa fattigdom 
och utanförskap.

Här följer ett AXPLOCK från våra mottagarländer och projekt:

AFGHANISTAN

By- och hälsoutveckling Projektet omfattar förebyggande hälsovård, vatten och sanitet, utbildning inom odling och djurhållning samt alfabetiseringsklasser. Genom projektet nås drygt 100 byar. Projektet drivs av Evangeliska Frikyrkan, Hjärta till Hjärta står för 10 % av totalkostnaden.

ALBANIEN

Familjehem/Barnens Hus
Verksamheten har förändrats under 2016. Barngruppen har delats in i familjer. Föräldrar i dessa familjer får mer tid till varje barn. Målet är att barnen ska få komma till kärnfamiljer med privata boenden.

ABC
Skolan vänder sig till barn som är mycket fattiga och saknar möjlighet att komma till skolan. De hämtas med buss från fattiga byar, de får mat, kläder och skolförberedande undervisning.

CBR
Kommunbaserad rehabilitering är ett projekt för barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. De får hjälp med sjukgymnastik och annan rehabilitering. Under 2016 har ett rehabiliteringscenter utvecklats.

Visioner
En del av barnen och ungdomarna i CBR-projektet nekas att gå i skolan. Vi hoppas kunna starta en skolverksamhet för dem på rehabiliteringscentret med målsättning att de ska få gå i den vanliga skolan. De anhöriga har stora behov av stöd och kunskap. Vi hoppas att vi ska kunna utveckla en familjestödsverksamhet i samarbete med vår partnerorganisation i Lettland som har 25 års erfarenhet av föräldra- och anhörigstödsverksamhet.

BULGARIEN

Team Roma
Projektet syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer. Vi arbetar inom fyra fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning, Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet). Projektet Roma Mediator omfattar utbildning med syfte att få arbete och projektet Take me to school genomför utbildningsinsatser för barn och ungdomar. Under 2016 har 35 arbetstillfällen skapats och 83 barn och ungdomar har fått del av olika insatser.

LETTLAND

Familjestöd – allmänt eller personligt
Fattigdomen är fortsatt stor i Lettland. Genom familjestödet får utsatta och fattiga lettiska familjer hjälp och stöd att klara av vardagen. Även om skolgången är gratis kostar skolmaterial med mera. Det allmänna stödet till fattiga familjer används för extra utsatta familjer eller vid kontakter med nya familjer.

Föräldrastödgrupper
Finns på ett 15-tal platser och är till för föräldrar eller vårdnadshavare till barn med 
stora fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. I grupperna träffar man andra föräldrar i liknande situationer och stimuleras och motiveras till att engagera sig i det egna barnets utveckling.

Utbildning
Kunskap är makt men utbildning kostar. Många ungdomar i Lettland kan på grund av familjens ekonomiska situation inte gå på gymnasiet. Projektet startades under 2016 och stöder elever som studerar i praktiskt yrkes- eller teoretiskt gymnasium.

RUMÄNIEN

Team Roma
Projektet syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer. Vi arbetar inom fyra fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning, Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet). Under 2016 har projektet vuxit och omfattar alltfler byar och områden, bland annat har 185 barn och ungdomar fått del av utbildningsinsatser, 37 personer har fått arbete och försörjning och 130 grönsaksodlare har blivit medlemmar i ett kooperativ. Vi ser minskad fattigdomsmigration eftersom man börjar få tillbaka tron på att det kommer bli bättre i Rumänien.

Äldreprojektet
I Äldreprojektet får ensamma och sjuka äldre människor hjälp genom hemtjänst. Omvårdnaden är mycket viktig men insatserna fyller också en stor social funktion då de flesta är helt utlämnade och saknar anhöriga.

Visioner
Hjärta till Hjärta planerar en utökning av hemtjänsten för äldre vilket kommer att skapa arbetstillfällen för vuxna i Team Roma-projektet. Hjärta till Hjärta vill att en del av de som kommer att erbjudas utbildning och anställning ska vara personer som återvänder till Rumänien – från tiggeri i Sverige till arbete och försörjning hemma. Barnen i den romska minoriteten som har romani som sitt modersmål har stora problem med skolgången. Många slutar i förtid eftersom de har svårt att tillgodogöra sig undervisningen som sker på rumänska. Hjärta till Hjärta önskar starta flera pilotprojekt med språkträning i förskoleåldern genom att utbilda dagbarnvårdare. Projektet kommer att skapa arbetstillfällen för vuxna i målgruppen samtidigt som barnen blir betydligt bättre rustade för att gå i skolan.

RYSSLAND

Christmas Angel Tree
Syftet med projektet är att fängslade föräldrar och deras barn ska kunna återknyta kontakten i samband med julen, genom hälsningar och julklappar. Kontakten i samband med julen är för många barn den enda gången under ett år som de får ha kontakt med sina fängslade föräldrar. Att få brev ifrån sitt barn eller till och med att få mötas blir för många av 
de fängslade föräldrarna en hoppfull uppmaning till att inte återfalla i brottslighet efter avtjänat straff.

SVERIGE

Sociala insatser
Hjärta till Hjärta motverkar utanförskap och jobbar för integrering. I vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för en nystart. Vi erbjuder handledning, olika former av anställning och andra former av stöd. Under 2017 behöver vi fler medarbetare för att möta de ökande behoven av sociala stödinsatserna. Behovet av stöd för sociala insatser i Sverige har ökat, eftersom det offentliga minskat sitt stöd till ideella organisationer.

Fler sätt att ge

Du kan också sätta in en penninggåva på Hjärta till Hjärtas bankgirokonto 900-7857 eller SWISH 1231963347. Tänk på att märka gåvan med namnet på det projekt du vill stödja. Under fliken “Biståndsländer” i menyn hittar Du de olika projekten som du kan ge Din penninggåva till.

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Vi redovisar varje år vår totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlingskontroll står arbetsmarknadens parter.

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge